Regulamin "Czy Moc jest z tobą?"


Regulamin Konkursu „Czy Moc jest z tobą?"

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Czy Moc jest z tobą?" zwanym dalej „Konkursem".

Art. 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Task Force Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
ul. Kolbego 2b, 02-781 Warszawa , Polska, numer KRS: 0000025671, numer NIP: PL 522-249-39-45 ("Organizator"). Organizator jest przyrzekającym nagrody określone Regulaminem w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.)

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest AXN Europe Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1F 9LU (dalej "AXN").

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest prowadzony przy użyciu serwisów internetowych Instagram, Twitter oraz Facebook.

4. Celem Konkursu jest promocja filmu Star Wars.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Za uczestnictwo w Konkursie nie jest pobierana opłata.

6. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie strony internetowej www.axn.pl, zwanej dalej „Stroną".

Art.2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs będzie trwał od 5 listopada 2015 r. do godziny 23:59 w dniu 25 listopada 2015 r.

2. Konkurs będzie prowadzony w 3 rundach, każda runda trwająca jeden tydzień.

Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest użycie serwisów Instagram, Twitter lub Facebook oraz posiadanie indywidualnego publicznego konta na którymkolwiek ze skazanych wyżej serwisów. Instagram, Twitter ani Facebook nie są ani sponsorami Konkursu, ani jego organizatorami czy też administratorami, a także nie są odpowiedzialne za organizację ani administrowanie Konkursem i nie mają żadnych obowiązków w tym zakresie.

2. Uczestnikami Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczące w Konkursie w charakterze konsumentów oraz posiadające indywidualne konto publiczne w serwisie Instagram, Twitter lub Facebook (zwane dalej „Uczestnikami", a każda z nich indywidualnie „Uczestnikiem").

3. Uczestnicy Konkursu muszą zapoznać się z regulacjami niniejszego Regulaminu i przestrzegać ich. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz AXN oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami ww. podmiotów w stosunku przysposobienia jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Art. 4. Zadanie Konkursowe

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:
a) wykonanie osobiście i samodzielnie przez Uczestnika zdjęcia o tematyce związanej z Gwiezdnymi Wojnami, które pokazuje gadżet związany z Gwiezdnymi Wojnami wykonany osobiście i samodzielnie przez Uczestnika lub inną kompozycję związaną z Gwiezdnymi Wojnami („Zadanie Konkursowe"),
a następnie
b) umieszczenie posta z Zadaniem Konkursowym na publicznym indywidulanym koncie Uczestnika w serwisie Instagram, Twitter lub Facebook z oznaczeniem hasztagiem #gwiezdnewojnyAXN, które stanowi zgłoszenie do Konkursu, w sposób, który umożliwi Organizatorowi pobranie Zadania Konkursowego, jeśli będzie potrzeba.

2. Dodatkowo do wymogów wskazanych w pkt 1 wyżej, każde Zadanie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
a. zdjęcie musi spełniać techniczne wymogi do pobrania na Stronę za pomocą serwisu Instagram, Twitter lub Facebook, odpowiednio,
b. nie może zawierać nagości, bądź częściowej nagości, nie może naruszać dobrych obyczajów, zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub innych treści sprzecznych z prawem,
c. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów lub marek niż AXN lub innych produktów niż produkty tej marki,
d. Zadanie Konkursowe oraz dokonanie jego zgłoszenia w Konkursie nie może naruszać prawa, praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do rozpowszechniania wizerunku,
e. Uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do Zadania Konkursowego i prawa do wizerunków zawartych w Zadaniu Konkursowym,
f. musi być zgodne z warunkami korzystania z serwisu, na który zostało umieszczone - Instagram, Twitter lub Facebook.

3. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Zadań Konkursowych.

4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, począwszy od zgłoszenia Zadania Konkursowego będzie dysponować w pełnym zakresie prawami autorskimi do Zadania Konkursowego oraz prawami do wizerunków osób utrwalonych w Zadaniu Konkursowym, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, jak również, że Zadanie Konkursowe zostało wykonane przez niego osobiście i samodzielnie.

5. Przez zgłoszenie Zadania Konkursowego w serwisie Instagram, Twitter lub Facebook, Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, udzielenie licencji i zgody na korzystanie z wizerunków zawartych w Zadaniu Konkursowym, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

6. Nick Uczestnika użyty w celu uczestnictwa w Konkursie, jeśli Uczestnik korzysta z nicka, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub prawem.

Art. 5. Nagrody

1. Nagrody w Konkursie są następujące („Nagrody"):

1-szy tydzień (5-11 listopada): 2 Nagrody – dwa zestawy zawierające torbę na ramię Star Wars oraz formę do pieczenia Darth Vader, o wartości brutto 106 zł każdy;

2-gi tydzień (12-18 listopada): 2 Nagrody – dwa zestawy zawierające pendrive Star Wars oraz kubek, o wartości brutto 143 zł każdy;

3-ci tydzień (19-25 listopada): 3 następujące Nagrody:

• Nagroda Główna: Star Wars BB-8 droid oraz Star Wars T-shirt, o wartości brutto 793 zł,
• Druga Nagroda: słuchawki Star Wars, pendrive oraz formę do pieczenia Darth Vader, o wartości brutto 633 zł;
• Trzecia Nagroda: Lego Darth Vader lamp, torba i kubek Star Wars, o wartości brutto 290 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród, jeśli Nagrody wymienione powyżej nie są dostępne dla Organizatora z przyczyn nie dotyczących Organizatora.W takim przypadku Organizator zapewni nagrody o wartości wskazanych wyżej Nagród.

2. Do Nagród rzeczowych wskazanych w pkt 1 wyżej, których wartość przekracza 760 zł brutto, zostanie dodana Nagroda pieniężna w celu pokrycia podatku od nagród należnego od Uczestnika od łącznej wartości takiej Nagrody. Pieniężna część Nagrody nie zostanie wydana ani wypłacona jej Zwycięzcy. Pieniężna część Nagrody zostanie pobrana przez Organizatora w celu jej odprowadzenia do właściwego organu skarbowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród przyznanych w Konkursie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. W takim przypadku przekazanie przez Zwycięzcę jego danych oraz danych właściwego organu skarbowego niezbędnych w celu uiszczenia wskazanego wyżej podatku od nagród jest warunkiem wydania Nagrody Zwycięzcy. Jeśli Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi powyższych danych w terminie 7 dni od żądania Organizatora, Nagroda przepada a Zwycięzca nie ma prawa żądania jej wydania.

3. Zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody w związku z jego uczestnictwem w Konkursie.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę lub przysporzenia innego rodzaju.

5. Ani Organizator ani AXN nie ponoszą odpowiedzialności za użyteczność Nagród w rozumieniu przydatności Nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem, jak też za dołączenie do Nagród wymaganych prawem dokumentów, jak instrukcja lub dokument gwarancji, jeśli gwarancja została udzielona przez producenta.

Art. 6. Wybór Zwycięzców i przyznanie Nagród

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa").

2. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych zgłoszonych w okresie Konkursu, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność każdego z Zadań Konkursowych. W wyniku takiej oceny, w terminie 2 dni od dnia zakończenia danego tygodnia Konkursu, jak wskazano w art. 5 pkt 1 wyżej, Komisja Konkursowa przyzna odpowiednie Nagrody Uczestnikom, którzy zgłosili najbardziej kreatywne i oryginalne Zadanie Konkursowe, według uznania Komisji Konkursowej (zwanym dalej „Zwycięzcami", a każdy z nich indywidualnie „Zwycięzcą").

3. W terminie wskazanym w pkt 2 wyżej, Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody na jego publiczne indywidualne konto w serwisie Instagram, Twitter lub Facebook, na którym zostało zgłoszone zwycięskie Zadanie Konkursowe oraz zostanie poproszony o skontaktowanie się z Organizatorem w terminie kolejnych 5 dni poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora podany w powiadomieniu skierowanym do Zwycięzcy. E-mail od Zwycięzcy powinien zawierać jego imię i nazwisko oraz adres dla celów dostarczenia Nagrody, jak również informacje konieczne dla odprowadzenia przez Organizatora podatku od nagród do właściwego organu skarbowego, zgodnie z Art. 5 pkt 2 wyżej, jeśli będzie to miało zastosowanie.

E-mail od Zwycięzcy powinien też zawierać następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzania przesłanych przeze mnie danych osobowych przez Task Force Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Kolbego 2b, 02-781, Polska, numer KRS: 0000025671, numer NIP: PL 522-249-39-45, w celach związanych z Konkursem "Czy Moc jest z tobą?", w tym w celu przekazania Nagrody. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia."

Art. 7. Własność intelektualna

1. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram, Twitter lub Facebook, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz AXN, bez wynagrodzenia, w zamian za udział w Konkursie, wyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej oraz prawa do korzystania z wizerunków zawartych w Zadaniu Konkursowym (dalej zgoda oraz licencja zwanej będą „Licencja") bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji i w zakresie określonych w pkt 2 - 5 poniżej.

2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym na płycie CD, w pamięci komputera, na dyskach twardych, pamięciach flash, serwerach, a także na taśmie filmowej i wideo,
b. wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, najem, użyczenie wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną, ,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zadania Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych na polach eksploatacji wskazanych w punktach a. - b. powyżej,
d. modyfikacje i zmiany Zadania Konkursowego oraz korzystanie z modyfikacji we wskazanym wyżej zakresie .

3. Organizator oraz AXN będą uprawnieni do zamieszczania Zadań Konkursowych, ich kopii, części lub modyfikacji na kanałach społecznościowych AXN (w tym Facebook, Twitter, Instagram etc.)

4. Na podstawie Licencji Organizator uprawniony jest do udzielania na rzecz AXN dalszych licencji i zezwoleń na korzystanie z Zadania Konkursowego.

5. Uczestnik udziela zgody na korzystanie z Zadania Konkursowego bez wskazywania jego autorstwa.

6. Przez zgłoszenie Zadania Konkursowego w serwisie Instagram, Twitter lub Facebook, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do Zadania Konkursowego oraz że Zadanie Konkursowe i korzystanie z niego w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Art. 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Task Force Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Kolbego 2b, 02-781 Warszawa, Polska, numer KRS: 0000025671, numer NIP: PL 522-249-39-45.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, dostarczeniem Nagród oraz wykonywaniem praw i obowiązków Organizatora określonych niniejszym Regulaminem. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądanie usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po wykorzystaniu danych osobowych w celu wskazanym powyżej, zostaną one usunięte przez Organizatora.

3. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi każdą zmianę w zakresie swoich podanych danych osobowych.

Art. 9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane przez Uczestników do Organizatora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres axn_ce@spe.sony.com lub pisemnie na adres Task Force Consulting Sp. z o.o., ul. Kolbego 2b, 02-781 Warszawa, Polska, w okresie trwania Konkursu lub w terminie 30 dni po jego zakończeniu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko adres zwrotny Uczestnika oraz podanie dokładnego opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną przez Organizatora dwuosobową komisję reklamacyjną, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a Organizator prześle Uczestnikowi listem poleconym nadanym na adres zwrotny podany przez Uczestnika informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Art. 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszą Uczestnicy (nie dotyczy to kosztów dostarczenia Nagród).

2. Uczestnik nie będzie zakłócał przebiegu Konkursu, w szczególności w sposób naruszający jego regulacje oraz zobowiązuje się w szczególności do nie dekompilacji, nie korzystania ze skryptów ani nie naruszania jakichkolwiek baz danych, a korzystanie jedynie z narzędzi udostępnionych przez Organizatora, nie naruszania programów komputerowych w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści w Konkursie.

3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego niemniejszy Regulamin.

4. Każdy Uczestnik w pełni zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz AXN oraz ich oddziały, podmioty powiązane, zależne, ich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników oraz agentów oraz wszystkie inne podmioty, które są związane z przygotowaniem lub realizacją tego Konkursu (wspólnie „Strony Zabezpieczone") od wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, żądań, powództw, postepowań, wydatków i/lub odpowiedzialności wynikającej, powstającej lub związanej albo uznanej za powstałą, wynikającą lub związaną z/ze zgłoszeniem Uczestnika, jego udziałem w Konkursie lub jego oświadczeniem lub deklaracją złożoną poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego do Konkursu, w tym, ale bez ograniczenia do poniższego: (i) nieuprawnionym korzystaniem przez Uczestnika imienia, nazwiska, nazwy, podobizny, wizerunku, głosu, produktu, marki, znaku towarowego lub logotypu jakiegokolwiek podmiotu; (ii) naruszeniem lub zarzucanym naruszeniem przez Uczestnika jakiegokolwiek zapewnienia lub oświadczenia lub zobowiązania zaciągniętego przez Uczestnika w związku z Konkursem, (iii) przyjęciem lub korzystaniem z Nagrody, jeśli zostanie przyznana Uczestnikowi, (iv) jakimkolwiek prawem przyznanym przez Uczestnika Organizatorowi lub AXN w związku z Konkursem; lub (v) jakimkolwiek zaniedbaniem Uczestnika, umyślnym naruszeniem, naruszeniem obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji Oficjalnego Regulaminu, lub naruszeniem prawa własności intelektualnej strony trzeciej, jej prywatności, publicznego statusu lub innego prawa.

5. Konkurs jest organizowany zgodnie z prawem polskim. Do wszelkich kwestii nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.