Regulamin Konkursu

 

Regulamin Konkursu

 

Art. 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu REDMAN PROJEKT Kamil Kowalski, z siedzibą w Legionowie, ul. Sobieskiego 15 lok. 36 05-120 Legionowo, numer NIP: 536-160-40-06 (“Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrody określone Regulaminem w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.)
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest:

Łódzkie Centrum Wydarzeń („ Centrum ”), z siedzibą w Łodzi (90-423) przy ul. Piotrkowskiej 87, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi pod numerem RIK/1/2015, NIP: 725-209-00-93, REGON: 361495217, reprezentowanym przez Panią Izabelę Zbonikowską – Dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest prowadzony przy użyciu strony internetowej www.axn.pl. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Za uczestnictwo w Konkursie nie jest pobierana opłata.
 2.  Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na www.axn.pl

Art.2. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs będzie trwał od 18 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.

 

Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. W celu wzięcia udziału należy wejść na stronę internetową www.axn.pl oraz zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i zadaniem konkursowym.
 2. Uczestnikami Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne,  posiadające  pełną  zdolność do czynności prawnych, mające  miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczące w Konkursie w charakterze konsumentów (zwane dalej „Uczestnikami”, a każda z nich indywidualnie „Uczestnikiem”).
 3. Uczestnicy Konkursu muszą zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać ich. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz AXN oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami ww. podmiotów w stosunku przysposobienia jak również  osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Art. 4. Zadanie Konkursowe

 

 1. Zadanie Uczestników Konkursu dotyczące serialu „Ultraviolet” jest następujące: należy udzielić odpowiedzi (do 600 znaków) na pytanie konkursowe "Jaki film nakręciłbyś w Łodzi i dlaczego?" Odpowiedzi konkursowe powinny być wysyłane na adres mailowy axn@redman.pl („Zadanie Konkursowe”).
 2. Dodatkowo do wymogów wskazanych w pkt 1 wyżej, każde Zadanie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
  1. Zadanie konkursowe nie może naruszać dobrych obyczajów, zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub innych treści sprzecznych z prawem,
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów lub marek niż AXN  lub Miasto Łódź
  3. Zadanie Konkursowe oraz dokonanie jego zgłoszenia w Konkursie nie może naruszać prawa, praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do rozpowszechniania wizerunku,
  4. Uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do Zadania Konkursowego i prawa do wizerunków zawartych w Zadaniu Konkursowym,
 3. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku zgłoszenia większej ilości Zadań Konkursowych, w Konkursie weźmie udział Zadanie Konkursowe zgłoszone jako pierwsze chronologicznie przez danego Uczestnika. 
 4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, począwszy od zgłoszenia Zadania Konkursowego będzie dysponować w pełnym zakresie prawami autorskimi do Zadania Konkursowego oraz wizerunków w nim zawartych, jak również, że Zadanie Konkursowe zostało wykonane przez niego osobiście i samodzielnie.
 5. Przez zgłoszenie Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, udzielenie licencji do Zadania Konkursowego, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 

Art. 5. Nagrody

  

 1. Nagroda w Konkursie jest następująca („Nagroda”):
 • Pobyt dla 2 osób w Łodzi w terminie 16-18 grudnia 2017 r., zawierający następujące elementy:
 • Nocleg ze śniadaniem dla dwóch osób w Hotelu Stare Kino na Piotrkowskiej 120 w dniach 16-18 grudnia 2017 r.
 • 2 bilety na koncert Sarah Brightman i Gregorian
 • 2 bilety do Aquaparku Fala - świata saun i basenów
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród, jeśli Nagrody wymienione powyżej nie są dostępne dla Organizatora z przyczyn nie dotyczących Organizatora. W takim przypadku Organizator zapewni nagrody o wartości wskazanych wyżej Nagród.
 • Do Nagród rzeczowych wskazanych w pkt 1 wyżej, których wartość przekracza 760 zł brutto, zostanie dodana Nagroda pieniężna w celu pokrycia podatku od nagród należnego od Uczestnika od łącznej wartości takiej Nagrody. Pieniężna część Nagrody nie zostanie wydana ani wypłacona jej Zwycięzcy. Pieniężna część Nagrody zostanie pobrana przez Organizatora w celu jej odprowadzenia do właściwego organu skarbowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród przyznanych w Konkursie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. W takim przypadku przekazanie przez Zwycięzcę jego danych oraz danych właściwego organu skarbowego niezbędnych w celu uiszczenia wskazanego wyżej podatku od nagród jest warunkiem wydania Nagrody Zwycięzcy. Jeśli Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi powyższych danych w terminie 7 dni od żądania Organizatora, Nagroda przepada a Zwycięzca nie ma prawa żądania jej wydania.
 • Zwycięzcy  nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę lub przysporzenia innego rodzaju.
 • Ani Organizator ani Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za użyteczność Nagród w rozumieniu przydatności Nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem, jak też za dołączenie do Nagród wymaganych prawem dokumentów, jak instrukcja lub dokument gwarancji, jeśli gwarancja została udzielona przez producenta.   
 •  

  Art. 6. Wybór Zwycięzców i przyznanie Nagród

   

  1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
  2. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych zgłoszonych w okresie Konkursu, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność każdego z Zadań Konkursowych. W wyniku takiej oceny Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Uczestnikowi, który zgłosił najbardziej kreatywne i oryginalne Zadanie Konkursowe, według uznania Komisji Konkursowej (zwanym dalej „Zwycięzcami”, a każdy z nich indywidualnie „Zwycięzcą”).     
  3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody na jego adres email, z którego zostało zgłoszone zwycięskie Zadanie Konkursowe oraz zostanie poproszony o skontaktowanie się z Organizatorem w terminie podanym przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora podany w powiadomieniu skierowanym do Zwycięzcy. E-mail od Zwycięzcy powinien zawierać jego imię i nazwisko oraz adres dla celów dostarczenia Nagrody, jak również informacje konieczne dla odprowadzenia przez Organizatora podatku od nagród do właściwego organu skarbowego, zgodnie z Art. 5 pkt 2 wyżej, jeśli będzie to miało zastosowanie.
  4. E-mail od Zwycięzcy powinien też zawierać następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzania przesłanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest REDMAN PROJEKT Kamil Kowalski, z siedzibą w Legionowie,  ul. Sobieskiego 15 lok. 36 05-120 Legionowo, numer NIP: 536-160-40-06, w celach związanych z Konkursem,  w tym w celu przekazania Nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jak również, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.”

   

  Art. 7. Własność intelektualna

   

  1. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego drogą mailową na adres axn@redman.pl,  Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorom, bez wynagrodzenia, w zamian za udział w Konkursie, licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego oraz prawa do korzystania  z wizerunków zawartych w Zadaniu Konkursowym (dalej zgoda oraz licencja zwanej będą „Licencja”) bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji i w zakresie określonych w pkt 2 - 5 poniżej.
  2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują:
   • utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym na płycie CD, w pamięci komputera, na dyskach twardych, pamięciach flash, serwerach, a także na taśmie filmowej i wideo,
   • wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, najem, użyczenie  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera,  rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną, ,
   • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zadania Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów  reklamowych na polach eksploatacji wskazanych w punktach a. - b. powyżej,
   • modyfikacje i zmiany Zadania Konkursowego oraz korzystanie z modyfikacji we wskazanym wyżej zakresie .
  3. Na podstawie Licencji Organizator uprawniony jest do udzielania na rzecz Fundatorów i innych podmiotów dalszych licencji i zezwoleń na korzystanie z Zadania Konkursowego.
  4. Uczestnik udziela zgody na korzystanie z Zadania Konkursowego bez wskazywania jego autorstwa.
  5. Przez zgłoszenie Zadania Konkursowego poprzez wiadomość email, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do Zadania Konkursowego oraz że Zadanie Konkursowe i korzystanie z niego w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw do wizerunków.

  Art. 8. Dane osobowe

   

  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest REDMAN PROJEKT Kamil Kowalski, z siedzibą w Legionowie,  ul. Sobieskiego 15 lok. 36 05-120 Legionowo, numer NIP: 536-160-40-06. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, dostarczeniem Nagród oraz wykonywaniem praw i obowiązków Organizatora określonych niniejszym Regulaminem. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądanie usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po wykorzystaniu danych osobowych w celu wskazanym powyżej, zostaną one usunięte przez Organizatora.  Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi każdą zmianę w zakresie swoich podanych danych osobowych.

   

  Art. 9. Reklamacje

   

  1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane przez  Uczestników do Organizatora poprzez przesłanie  wiadomości  e-mail na adres redman@redman.pl lub pisemnie na adres REDMAN PROJEKT Kamil Kowalski, z siedzibą w Legionowie,  ul. Sobieskiego 15 lok. 36 05-120 Legionowo, numer NIP: 536-160-40-06, w okresie trwania Konkursu lub w terminie 30 dni po jego zakończeniu.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko adres zwrotny Uczestnika oraz podanie dokładnego opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną przez Organizatora dwuosobową komisję reklamacyjną, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a Organizator prześle Uczestnikowi listem poleconym nadanym na adres zwrotny podany przez Uczestnika informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

   

  Art. 10. Postanowienia końcowe

   

  1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszą Uczestnicy (nie dotyczy to kosztów dostarczenia Nagród).
  2. Uczestnik nie będzie zakłócał przebiegu Konkursu, w szczególności w sposób naruszający jego regulacje oraz zobowiązuje się w szczególności do nie dekompilacji, nie korzystania ze skryptów ani nie naruszania jakichkolwiek baz danych, a korzystanie jedynie z narzędzi udostępnionych przez Organizatora, nie naruszania programów komputerowych w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści w Konkursie.    
  3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego niemniejszy Regulamin.
  4. Każdy Uczestnik w pełni zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz Fundatorów oraz ich oddziały, podmioty powiązane, zależne, ich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników oraz agentów oraz wszystkie inne podmioty, które są związane z przygotowaniem lub realizacją tego Konkursu (wspólnie „Strony Zabezpieczone”) od wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, żądań, powództw, postepowań, wydatków i/lub odpowiedzialności wynikającej, powstającej lub związanej albo uznanej za powstałą, wynikającą lub związaną z/ze zgłoszeniem Uczestnika, jego udziałem w Konkursie lub jego oświadczeniem lub deklaracją złożoną poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego do Konkursu, w tym, ale bez ograniczenia do poniższego: (i) nieuprawnionym korzystaniem przez Uczestnika imienia, nazwiska, nazwy, podobizny, wizerunku, głosu, produktu, marki, znaku towarowego lub logotypu jakiegokolwiek podmiotu; (ii) naruszeniem lub zarzucanym naruszeniem przez Uczestnika jakiegokolwiek zapewnienia lub oświadczenia lub zobowiązania zaciągniętego przez Uczestnika w związku z Konkursem, (iii) przyjęciem lub korzystaniem z Nagrody, jeśli zostanie przyznana Uczestnikowi, (iv) jakimkolwiek prawem przyznanym przez Uczestnika Organizatorowi lub Fundatorom w związku z Konkursem; lub (v) jakimkolwiek zaniedbaniem Uczestnika, umyślnym naruszeniem, naruszeniem obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji Oficjalnego Regulaminu, lub naruszeniem prawa własności intelektualnej strony trzeciej, jej prywatności, publicznego statusu lub innego prawa.
  5. Konkurs jest organizowany zgodnie z prawem polskim. Do wszelkich kwestii nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.