zbr22

Regulamin

Regulamin Konkursu „DOŁĄCZ DO OBSADY SERIALU

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki organizacji konkursu „ZBRODNIA 2” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz uczestnictwa w tym Konkursie, będącym publicznym przyrzeczeniem nagrody przyznawanej w związku ze współzawodnictwem za realizację zadania konkursowego, na zasadach określonych poniżej, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę, nie będącego loterią i inną grą losową.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Task Force Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-781, przy ul. Kolbego 2b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS: 25671, NIP: 5222493945, REGON: 016029971, kapitał zakładowy: 50,000 zł (zwany dalej „Organizatorem”).

 

 1. Konkurs organizowany jest na zlecenie AXN Europe Limited z głównym miejscem prowadzenia działalności w Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, W1F 9LU, Wielka Brytania (zwanej dalej „Sponsorem”).

 

 1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia w maksymalnie 10 (dziesięciu) zdaniach, jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny detektyw? (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”).

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest wizyta na planie najnowszej produkcji telewizyjnej AXN serialu kryminalnego na Półwyspie Helskim, która obejmuje zagranie małej roli w tej produkcji, określonej przez Organizatora oraz zespół produkcji, transport na Półwysep Helski w obrębie terytorium Polski środkiem transportu wybranym przez Sponsora oraz jednodniowe zakwaterowanie w hotelu wybranym przez Sponsora zawierające śniadanie (zwana dalej „Nagrodą”). Realizacja Nagrody  będzie miała miejsce w miejscu i dniu wskazanym przez Organizatora i wynikającym z procesu produkcyjnego, pomiędzy 31 maja 2015 r. a 2 czerwca 2015 r.

 

 1. W Konkursie przewidziana jest tylko jedna Nagroda.

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu  przyjmowane są od 23 maja 2015 r. do 27 maja 2015 r. do godziny 23.59 („Okres Konkursu”), przy czym termin 27 maja 2015 r. do godz. 23.59 jest ostatecznym terminem zgłoszenia Zadania Konkursowego.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.

 

 1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.axn.pl/konkurszbrodnia dedykowanego Konkursowi, umożliwiającego rejestrację w celu uczestnictwa w Konkursie przy użyciu portali społecznościowych: Twitter, Facebook lub google+, jak też zgłoszenie Zadania Konkursowego (zwana dalej „Stroną Konkursową”), poprzez formularz Konkursowy umieszczony na Stronie Konkursowej. W celu rejestracji pozwalającej na uczestnictwo w Konkursie, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na jednym ze wskazanych wyżej portali społecznościowych. Podczas rejestracji, Strona Konkursowa pobiera dane osobowe wskazane w §7 pkt 1 niżej z konta użytkownika na portalu społecznościowym do formularza Konkursowego.

 

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu Konkursu jest warunkiem rejestracji i uczestnictwa w Konkursie. Przez rejestrację poprzez Stronę Konkursową, Uczestnik Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.

 

 1. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie prawa do uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w szczególności praw do zrealizowania Nagrody

 

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, która najpóźniej w dniu rejestracji w celu uczestnictwa w Konkursie ukończyła 18 lat, zarejestrowała się przez Stronę Konkursową oraz spełnia inne warunki określone w Regulaminie Konkursu („Uczestnik”).

 

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:

a)     pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz,

b)    pracownicy i współpracownicy Sponsora, których miejsce wykonywania pracy znajduje się w Polsce, oraz

c)     pracownicy i współpracownicy podmiotów które w jakikolwiek sposób uczestniczą w organizacji lub przebiegu Konkursu, lub świadczą usługi na rzecz Sponsora lub Organizatora związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu lub fundują nagrody w Konkursie, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. W przypadku, gdy okaże się, że Nagroda w Konkursie przysługiwałaby którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 powyżej, Nagroda ta przepada.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu przez rejestrację przez Stronę Konkursową i zgłoszenie Zadania Konkursowego, wymagane jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu Konkursu oraz warunków korzystania ze Strony Konkursowej.  Regulamin Konkursu oraz warunki korzystania ze Strony Konkursowej dostępne są pod adresem www.axn.pl/konkurszbrodnia, a regulamin Konkursu również w siedzibie Organizatora.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy kolejno:

a)      Zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz warunkami korzystania ze Strony Konkursowej;

b)      Zaakceptować niniejszy Regulamin Konkursu oraz warunki korzystania ze Strony konkursowej poprzez zaznaczenie właściwych ikon na Stronie Konkursowej;

c)      Zarejestrować się przez Stronę Konkursową;

d)      Udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i Nagrody, poprzez zaznaczenie ikony „Wyrażam zgodę” na Stronie Konkursowej;

e)      Osobiście wykonać Zadanie Konkursowe i zgłosić je przez Stronę Konkursową.

 

 1. Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie Konkursowe.

 

 1. W przypadku otrzymania przez Organizatora przynajmniej dwóch jednakowych Zadań Konkursowych, decyduje kolejność zgłoszenia. W takim przypadku w Konkursie uczestniczy Zadanie Konkursowe zgłoszone jako pierwsze.

 

 1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu oznacza:

a)      zgodę na wykorzystanie wykonanego Zadania Konkursowego dla celów wybrania zwycięzcy konkursu;

b)      jeśli Uczestnik wygra Nagrodę w Konkursie, zobowiązanie się do udzielenia na piśmie zgody, bez wynagrodzenia, w zamian za uczestnictwo w Konkurcie, na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, w tym głosu, w ramach odegranej przez niego roli w produkcji telewizyjnej AXN jako części Nagrody, przez Sponsora lub podmioty z grupy „AXN” lub „Sony” powiązane ze Sponsorem, zwłaszcza przez Sony Central Europe i inne spółki z grupy Sony Pictures Television Network, w zakresie wideo lub/i audio, w następującym zakresie: utrwalenie i zwielokrotnienie, dowolną techniką, a w tym techniką cyfrową i drukarską, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, w sposób zarówno darmowy, jak i płatny, powszechnie dostępny, jak i kodowany, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, poprzez elektroniczne urządzenia przenośne, w szczególności w związku z działalnością, usługami i towarami wspomnianych wyżej podmiotów,  w tym w celu publikacji na stronach internetowych, w serwisach internetowych lub portalach społecznościach; zgoda w powyższym zakresie zostanie udzielona bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, jak też obejmuje również korzystanie z egzemplarzy zawierających wizerunek Uczestnika w zakresie i na zasadach wskazanych wyżej;

c)      jeśli Uczestnik wygra Nagrodę w Konkursie, zobowiązanie się do udzielenia na piśmie wyłącznej licencji, bez wynagrodzenia, w zamian za uczestnictwo w Konkurcie, podmiotom wymienionym w literze a) wyżej na korzystanie artystycznego wykonania roli Uczestnika w produkcji telewizyjnej AXN będącej częścią Nagrody przez Sponsora lub podmioty z grupy „AXN” lub „Sony” powiązane ze Sponsorem, zwłaszcza przez Sony Central Europe i inne spółki z grupy Sony Pictures Television Network, w odniesieniu do audio i wideo, na następujących polach eksploatacji utrwalenie i zwielokrotnienie, dowolną techniką, a w tym techniką cyfrową i drukarską, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, w sposób zarówno darmowy, jak i płatny, powszechnie dostępny, jak i kodowany, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, poprzez elektroniczne urządzenia przenośne, w szczególności w związku z działalnością, usługami i towarami wspomnianych wyżej podmiotów,  w tym w celu publikacji na stronach internetowych, w serwisach internetowych lub portalach społecznościach; licencja w powyższym zakresie zostanie udzielona bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, jak też obejmuje również korzystanie z egzemplarzy zawierających wizerunek Uczestnika w zakresie, na polach eksploatacji, zwłaszcza publicznego udostępniania i na zasadach wskazanych wyżej.

 

§ 5. Wyłonienie Zwycięzcy i realizacja Nagrody

 

 1. Organizator ustanowi jury Konkursowe złożone z 3 osób („Jury”), które dokona wyboru najbardziej interesującego, przekonującego i oryginalnego Zadania Konkursowego, ocenianego według swobodnego wyboru Jury, które spełnia także wymogi określone w §1 pkt 4 wyżej. Uczestnik będący autorem Zadania Konkursowego wybranego zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zwycięzcą Konkursu (zwanym dalej „Zwycięzcą”).

 

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wyborze jego/jej Zadania Konkursowego, jako wygrywającego Konkurs, do dnia 29 maja 2015 r, na adres e-mailowy Uczestnika otrzymany przez Organizatora podczas rejestracji Uczestnika. Organizator nie jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o wyniku Konkursu; taka informacja zostanie przekazana tylko Zwycięzcy.  

 

 1. Zwycięzca potwierdzi otrzymanie e-mail’a od Organizatora wskazanego w pkt 2 wyżej w terminie 1 (jednego) dna od dnia otrzymania e-mail’a od Organizatora. Potwierdzenie Zwycięzcy zostanie wysłane e-mailem na adres e-mail Organizatora (poprzez użycie opcji „odpowiedz”), w którym zwycięzca poda swój numer telefonu. Numer telefonu zostanie wykorzystany przez Operatora w celu skontaktowania się ze Zwycięzcą w celu poinformowania Zwycięzcy o szczegółach realizacji Nagrody.  

 

 1. Organizator podejmie dwukrotną próbę skontaktowania się telefonicznie ze Zwycięzcą. Podczas rozmowy telefonicznej, Zwycięzca udzieli zgody na nagrywanie rozmowy, jeśli zostanie o to poproszony przez Organizatora, przekaże jego/jej dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia) w celu zweryfikowania tożsamości Uczestnika jako Zwycięzcy Konkursu.

 

 1. Jeśli Zwycięzca nie prześle Organizatorowi e-mail’a z potwierdzeniem zgodnie z pkt 3 wyżej lub nie odbierze telefonu od Organizatora wskazanego w pkt 4 wyżej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

 

 1. Jeśli prawo do Nagrody zostanie utracone przez Zwycięzcę wyłonionego zgodnie z pkt 1 wyżej, Organizator dokona wyboru drugiego Zwycięzcy, zgodnie z tymi samymi zasadami. Procedura wskazana w pkt 2 – 5 wyżej ma zastosowanie. Jeśli drugi Zwycięzca utraci prawo do Nagrody, Nagroda przepada, a kolejni Zwycięzcy nie zostaną wyłonieni.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Zwycięzcy Konkursu Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub w przypadku naruszenia przez Zwycięzcę warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. W takim przypadku, Nagroda przepada.

 

 1. Zwycięzca nie może wymienić Nagrody na inną nagrodę rzeczową ani na kwotę pieniężną.

 

 1. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym Organizator nie ma obowiązku potrącenia z wartości Nagrody kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych wskazanego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1.             Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu zezwala na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych udostępnionych poprzez rejestrację na Stronie Konkursowej. Następujące dane osobowe osoby przystępującej do Konkursu pobierane są przez Stronę Konkursową z portalu społecznościowego, przy użyciu którego rejestracja ma miejsce: adres e-mail („Dane Osobowe”), na co Uczestnik wyraża zgodę. W przypadku Zwycięzcy, Dane osobowe obejmują również numer telefonu. W przypadku reklamacji, Dane Osobowe obejmują także adres zamieszkania i numer telefonu. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie Danych Osobowych obejmuje również dane wskazane w dwóch poprzednich zdaniach.

 

 1. Przez rejestrację na Stronie Konkursowej z użyciem portalu społecznościowego, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego/jej Danych Osobowych na cele związane z realizacją Konkursu oraz, w przypadku wygrania Nagrody, z realizacją Nagrody.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu, czyli Task Force Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-781, przy ul. Kolbego 2b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS: 25671, NIP: 5222493945, REGON: 016029971, kapitał zakładowy: 50,000 zł

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem i realizacją Nagrody, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte, z wyjątkiem Danych Osobowych Zwycięzcy, które będą przetwarzane w związku z nagraniem oraz korzystaniem z serialu kryminalnego produkcji AXN, w którym Zwycięzca odegra rolę, na co Uczestnik wyraża zgodę, na wypadek, gdyby został Zwycięzcą.

 

 1. Podanie Danych Osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Brak udzielenia  zgody na przetwarzanie Danych Osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są informować Organizatora na piśmie lub pocztą elektroniczną, o każdej zmianie w zakresie swoich Danych Osobowych. W przypadku niepowiadomienia Organizatora Konkursu o zmianie Danych Osobowych przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

 

 1. Podanie nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych będzie powodem wykluczenia z Konkursu oraz odmowy wydania Nagrody Zwycięzcy.

 

 1. Strona Konkursowa jest administrowana przez podmiot wskazany w regulaminie korzystania ze Strony Konkursowej.

 

§ 8. Reklamacje

 

 1. Reklamacje, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: 02-781 Warszawa, ul. Kolbego 2b.

 

 1. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu komórkowego Uczestnika oraz opis przyczyny reklamacji.

 

 1. Organizator rozpatrzy każdą reklamację w terminie 5 dni od jej otrzymania włączając w to powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie.

 

 

§ 8. Zastrzeżenia prawne

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Strony Konkursowej, a jego naruszenie jest równoznaczne z naruszeniem niniejszego Regulaminu Konkursu. Przez rejestrację na Stronie Konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu Strony Konkursowej. Naruszenie niniejszego Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Strony Konkursowej będzie przyczyną wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Uczestnikowi Konkursu nie przysługują względem Organizatora ani Sponsora żadne roszczenia wynikające z niedopuszczenia lub wykluczenia Uczestnika lub jego/jej Zadania Konkursowego z Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu, ani też wynikające z przepadnięcia Nagrody w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie wyłącznie na swój koszt. Z zastrzeżeniem ufundowania Nagrody przez Sponsora, Uczestnik Konkursu ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, wykonaniem Zadania Konkursowego oraz jego zgłoszeniem do Konkursu.

 

 1. Organizator ani Sponsor ani ich agenci, podmioty powiązane i/lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Zadań Konkursowych przygotowanych przez Uczestników Konkursy, w szczególności za naruszenie przez Uczestników konkursu praw osób trzecich lub przepisów prawa. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik Konkursu.

 

 1. Organizator ma prawo do wykluczania z Konkursu (nawet już po jego rozstrzygnięciu) wszelkich Zadań Konkursowych, które naruszają prawa innych osób lub naruszają Regulamin Konkursu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe lub dobre imię lub markę Organizatora lub Sponsora Konkursu lub samego Konkursu, jak też Uczestników, którzy dopuszczają się wskazanych wyżej naruszeń..

 

 1. Organizator ani Sponsor ani ich agenci, podmioty powiązane i/lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie z przyczyn technicznych związanych z zakłóceniami w przesyłaniu danych, jak też za utratę lub uszkodzenie danych w czasie transmisji, utratę zgłoszeń Zadań Konkursowych wynikającą z problemów z łączem telefonicznym lub systemem telefonicznym lub dostawcami usług lub systemów internetowych, za zgłoszenia otrzymane po terminie jako skutek opóźnień telefonicznych lub internetowych, przerw, awarii lub przeciążenia, ani za zgłoszenia Zadań Konkursowych utracone, skradzione, nieprawidłowo skierowane, niewłaściwie wysłane.  Zgłoszenia Zadań Konkursowych są nieważne, jeśli są nieczytelne, niedokładne, niekompletne, uszkodzone, naruszone, zmanipulowane, sfałszowane, mechanicznie odtworzone lub w jakimkolwiek zakresie nie są zgodne z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Każdy Uczestnik w pełni zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności każdego Organizatora, Sponsora oraz ich oddziały, podmioty powiązane z nimi, zależne, ich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników oraz agentów, w tym Sony Corporation, Sony Corporation of America, Sony Pictures Entertainment Inc., CPT Holdings, Inc. i ich podmioty zależne, powiązane, pracowników, agencje oraz oddziały, a także wszystkie inne podmioty, które są związane z przygotowaniem lub realizacją tego Konkursu (wspólnie „Strony Zabezpieczone”) od wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, żądań, powództw, postepowań, wydatków i/lub odpowiedzialności wynikającej, powstającej lub związanej albo uznanej za powstałą, wynikającą lub związaną z/ze: (i) zgłoszeniem Uczestnika, jego udziałem w Konkursie, próbą udziału lub niezdolnością do udziału w Konkursie; (ii)  wykorzystaniem przez Zabezpieczone Strony jakiegokolwiek zgłoszenia Zadania Konkursowego (i/lub jakiejkolwiek jego części); (iii) nie przestrzeganiem przez Uczestnika jakiejkolwiek lub kilku postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub regulacji; (iv) nieuprawnionego używania przez Uczestnik, odpowiednio, imienia lub nazwiska, podobizny, wizerunku, głosu, dzieła, marki, znaku towarowego, logo jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; (v) naruszeniem, domniemanym naruszeniem gwarancji, zapewnienia lub oświadczenia (w tym oświadczenia dotyczącego zdolności do uczestnictwa w Konkursie lub zostania Zwycięzcą) lub zobowiązania dokonanego przez Uczestnika w związku z Konkursem; (vi) zaakceptowaniem i/lub użyciem Nagrody, jeśli w ogóle; (vii) przyznaniem w ramach Konkursu przez Uczestnika Organizatorowi jakiegokolwiek prawa lub korzyści; i/lub (viii) jakimkolwiek zaniedbaniem Uczestnika, umyślnym naruszeniem, naruszeniem obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji niniejszego Regulaminu, lub naruszeniem prawa własności intelektualnej strony trzeciej, jej prywatności, publicznego statusu lub innego prawa.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła zasad zgłaszania i oceny Prac Konkursowych w stosunku do Prac Konkursowych skutecznie zgłoszonych przed zmianą.