Picture this

Festiwal Filmowy Picture This

Regulamin

REGULAMIN

KONKURSU AXN „PICTURE THIS”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

UDZIAŁ W KONKURSIE WYMAGA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM.

 

 1. 1.       Uczestnictwo w Konkursie i Organizator: W polskiej edycji konkursu AXN „Picture This Festival” (dalej „Konkurs”) mogą wziąć udział tylko osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce (dalej „Kraj”), które w chwili przystąpienia do konkursu mają ukończone osiemnaście (18) lat. Konkurs jest organizowany przez AXN Europe Ltd (dalej „Organizator”) i współsponsorowany  przez Sony Electronics Inc. (dalej „Sony Electronics”), jako oficjalnego sponsora technologicznego oraz American Airlines Inc. (dalej „American Airlines”), jako oficjalnego sponsora lotniczego („Współsponsorzy”). Pracownicy organizatora i Współsponsorów, agencje reklamowe i promocyjne Organizatora, spółka Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. i wszelkie inne jednostki mające swój wkład w projektowanie, promocję, marketing i administrowanie oraz realizację Konkursu, jak ich spółki zależne i powiązane (razem zwane „Jednostkami Konkursowymi”) oraz ich najbliższa rodzina (czyli: współmałżonek, matka, ojciec, siostry, bracia, synowie, córki, wujkowie, ciotki, bratankowie/siostrzeńcy, bratanice/siostrzenice, dziadkowie i teściowie niezależnie od miejsca zamieszkania) i członkowie ich gospodarstwa domowego (niezależnie od spokrewnienia) nie mogą wziąć udziału w Konkursie. Konkurs podlega wszystkim mającym zastosowanie regulacjom prawnym i przepisom.

 

 1. 2.       Akceptacja Regulaminu:  Biorąc udział w Konkursie uczestnik w pełni i bezwarunkowo akceptuje i zgadza się na poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) i decyzje Organizatora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Konkursem. To czy uczestnik otrzyma Nagrodę (zdefiniowaną poniżej) zależy od spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

 1. 3.       Ramy czasowe Konkursu: Konkurs rozpoczyna się dnia 01.08.2016 r. o godz. 24:00:01 CET (czasu środkowoeuropejskiego), i kończy się dnia 28.08.2016 r., o godz. 23:59:59 CET (czasu środkowoeuropejskiego) („Okres Konkursu”). Aby mieć prawo do wygrania Nagrody Krajowej lub Nagrody Głównej (zdefiniowanych poniżej), zgłoszenie do Konkursu musi zostać odebrane w Okresie Konkursu.

 

Organizator zachowuje prawo do wydłużenia Okresu Konkursu w każdym czasie według własnego uznania, na podstawie powiadomienia na Stronie Konkursu.

 

 1. 4.       Jak wziąć udział do Konkursie: Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik musi stworzyć nowy materiał wideo o długości pomiędzy 30 sekund a 7 minut, skupiający się na kwestii środowiska naturalnego, którego temat powinien dotyczyć pozytywnego wpływu na środowisko lub zmiany w środowisku naturalnym oraz ochrony środowiska i udostępnić taki materiał wideo na serwisie YouTube (http://www.youtube.com) („Materiał”). Materiał wideo musi być w języku angielskim lub w wersji z napisami w języku angielskim. Każdy uczestnik może udostępnić więcej niż jeden Materiał. Po udostępnieniu Materiału w serwisie YouTube, uczestnik może przystąpić do Konkursu na stronie: http://www.axn.pl/picturethis (dalej „Strona Konkursu”). W celu przystąpienia do Konkursu, uczestnik musi zarejestrować się aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem Strony Konkursu;  w tym celu należy podać swoje imię, nazwisko, adres email, datę urodzenia oraz płeć (razem zwane „Danymi Rejestrowymi”) i wskazać hyperlink (hyperłącze) do Materiału uczestnika w serwisie YouTube. Uczestnik zostanie zakwalifikowany do Konkursu po podaniu swoich Danych Rejestrowych (bezpośrednio poprzez ręczne wprowadzenie danych lub przez firmę Gigya, trzecią stronę prowadzącą zapisy dla Organizatora), naciśnięciu przycisku „Przystąp do Konkursu”, i otrzymaniu w następnej kolejności potwierdzenia przystąpienia na Stronie Konkursu.

 

Poprzez udostępnienie swojego Materiału uczestnik oświadcza, że posiada prawa do tego Materiału.

 

 1. 5.       Wyłonienie Zwycięzcy: 

 

Kraj: Wszystkie ważne zgłoszenia do Konkursu będą oceniane przez wybraną komisję sędziowską składającą się z członków branży mediów, a w przypadku Konkursu Światowego, także  liderów w zakresie wpływu na środowisko (dalej „Komisja”) i zostaną wyświetlone na Stronie Konkursu. Komisja oceni Materiały biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność Materiału oraz stopień w jakim Materiał oddaje temat inicjatywy Picture This (tj. pozytywny wpływ na środowisko i postęp w zakresie środowiska) i przyzna jedną 1-szą nagrodę, jedną 2-gą nagrodę oraz jedną 3-cią nagrodę (dalej „Zwycięzcy Krajowi”). Zwycięzcy Krajowi zostaną ogłoszeni na Stronie Konkursu dnia 5 września 2016 r.

Region: Materiał Zwycięzcy Krajowego 1-szej nagrody zostanie automatycznie zakwalifikowany do Konkursu Regionalnego, rywalizując z innymi zwycięzcami Regionu Europy Centralnej. Komisja sędziowska wybierze jednego zwycięzcę do reprezentowania Regionu Europy Centralnej („Zwycięzca EC”) w konkursie światowym (dalej „Konkurs Światowy”). Zwycięzca EC zostanie ogłoszony na Stronie Konkursu. Zwycięzca EC otrzyma dwa bilety klasy ekonomicznej do Los Angeles, zakwaterowanie dla dwóch osób w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych na czas Finału (zdefiniowanego poniżej).

Jeśli uczestnik zostanie wybrany jako Zwycięzca EC, musi stawić się na Finał Konkursu, aby zdobyć Nagrodę Główną. Uczestnik taki jesy odpowiedzialny za uzyskanie wizy potrzebnej do podróży na Finał, natomiast koszt wizy uczestnika (i jednej osoby towarzyszącej) zostanie pokryty przez Organizatora. Jednostki Konkursowe nie są odpowiedzialne w żaden sposób za nieobecność uczestnika i/lub osoby towarzyszącej na Finale Konkursu.

Finał: Finał Konkursu Światowego (dalej „Finał”) będzie miał miejsce w Los Angeles dnia 25 października 2016 r., gdzie regionalni zwycięzcy z całego świata będą rywalizować ze sobą o nagrodę główną (zdefiniowaną poniżej). Zwycięzca Finału zostanie wybrany przez wyznaczoną komisję sędziowską składającą się z członków branży mediów i liderów w zakresie wpływu na środowisko, z uwzględnieniem kreatywności i oryginalności Materiału oraz stopnia w jakim Materiał oddaje temat inicjatywy Picture This (tj. pozytywny wpływ na środowisko i postęp w zakresie środowiska). Zwycięzca Finału zostanie ogłoszony na ceremonii Finału i na Stronie Konkursu.

Organizator zachowuje prawo nie wyłonienia żadnego Zwycięzcy, jeśli Komisja tak zdecyduje według własnego uznania na podstawie oceny Materiałów, co zostanie ogłoszone na Stronie Konkursu.

 1. 6.       Nagrody:

 

Konkurs Krajowy: Zwycięzcy Konkursu Krajowego otrzymają następujące nagrody:

1-sz Nagroda – kamera Blackmagic Micro Studio Camera, średnia wartość detaliczna: 6598 zł + nagroda pieniężna w wysokości 11% wartości kamery przeznaczona na zapłatę podatku od nagród obliczonego jako procentowa wartość od całej wartości Nagrody (niepieniężnej i pieniężnej)

2-ga Nagroda – kamera Blackmagic Micro Cinema Camera, średnia wartość detaliczna: 4754 zł + nagroda pieniężna w wysokości 11% wartości kamery przeznaczona na zapłatę podatku od nagród obliczonego jako procentowa wartość od całej wartości Nagrody (niepieniężnej i pieniężnej)

3-cia Nagroda – kurs z filmowania w Warszawie lub kurs z postprodukcji w Krakowie, średnia wartość detaliczna: 860 zł + transport i zakwaterowanie 1000 zł + nagroda pieniężna w wysokości 11% wartości kursu,  transportu i zakwaterowania przeznaczona na zapłatę podatku od nagród obliczonego jako procentowa wartość od całej wartości Nagrody (niepieniężnej i pieniężnej)

 

(1-sza, 2-ga, 3-cia nagroda razem zwane „Nagrodami Krajowymi”.)

W odniesieniu do terytorium Polski, Organizator, jako podmiot zagraniczny, nie będący płatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ze zmianami), nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego należnych od wygranych w konkursach. W związku z powyższym, Zwycięzcy Krajowi będą zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody Krajowej zgodnie z przepisami wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Konkurs regionalny: Zwycięzca CE otrzyma dwa bilety klasy ekonomicznej do Los Angeles, zakwaterowanie dla dwóch osób w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych na czas Finału (dalej „Nagroda Regionalna”).

 

Finał: Zwycięzca Finału otrzyma Nagrodę Główną, która obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 5000 USD (dolarów amerykańskich) (płatne czekiem) oraz pakiet Sony w technologii 4K zawierający telewizor 55” Sony Bravia 4K Ultra HD i bezlusterkowy aparat cyfrowy Sony - Alpha A6300, którego szacunkowa łączna cena detaliczna wynosi 2250 USD, tj. o łącznej  szacunkowej wartości detalicznej Nagrody Głównej w wysokości 7250 USD. (dalej „Nagroda Główna”)

 

(Nagroda Główna wraz z Nagrodą Regionalną i Nagrodą Krajową są zwane „Nagrodą Konkursową”). Nagroda Konkursowa nie podlegają przekazaniu ani zamianie, chyba że Organizator według swojego własnego uznania zdecyduje inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Nagrody na inną o równej lub większej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu Nagroda okaże się niedostępna. Zwycięzca jest odpowiedzialny za wszystkie podatki i opłaty związane z otrzymaniem Nagrody i/lub jej użytkowaniem. Limit: jedna (1) Nagroda Konkursowa na jednego uczestnika i na jedno gospodarstwo domowe.

Zwracamy uwagę, że szacunkowe wartości detaliczne przedstawione tutaj są wartościami przybliżonymi, a wartość rzeczywista może ulec zmianie zależnie od wielu czynników, w tym, na przykład fizycznej odległości pomiędzy miejscem zamieszkania Zwycięzcy Krajowego a Los Angeles, wahań w dostępności miejsc hotelowych w momencie rezerwacji, kosztów paliwa i spadku wartości pakietu technologicznego od momentu zakupu do chwili realizacji, itp..

 1. 7.       Przekazanie praw do zgłoszonego Materiału: Przez udział w Konkursie, z wyjątkiem kiedy jest to zakazane przez właściwe obowiązujące prawo, każdy uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi, jego podmiotom powiązanym, następcom, licencjobiorcom, cesjonariuszom i uprawnionym osobom wyznaczonym przez Organizatora wieczyste, całkowicie opłacone, wolne od opłat licencyjnych, zbywalne, w pełni podlegające możliwości sublicencji, obowiązujące na całym świecie, nieodwołalne i niewyłącznego prawa oraz licencji do używania, adaptacji i zmiany, tłumaczenia, reprodukcji, edycji, modyfikacji, tworzenia dzieł zależnych, łączenia z innymi dziełami, udostępniania, zamieszczania, transmitowania, wykonywania (w tym artystycznych wykonań), wyświetlania i pokazywania, , publikowania, komunikowania, publicznego komunikowania i udostępniania publicznie, nadawania, reformatowania i przekształcenia, udostępniania, rozpowszechniania, dystrybucji i/lub innego wykorzystania słuchowego lub wizualnego, (dalej każde pojedyncze lub kilka z powyższych zwane będą „Korzystaniem”) całości praw związanych z lub do „Zgłoszonego Materiału” (oraz wszelkich odnowień i rozszerzeń praw autorskich oraz prawa do zabezpieczenia rejestracji prawa autorskiego do powyższego bez ograniczenia czasowego), co obejmuje zarówno Materiał uczestnika jak i inne informacje rejestracyjne przekazane przez  uczestnika lub, w odniesieniu do dowolnej fotografii, nagrania wideo, audio lub innego nagrania uczestnika lub innej osoby objętego Materiałem w związku z udziałem w Konkursie lub powiązanych wydarzeniach, w każdych dowolnych mediach, w każdy dowolny sposób, w każdej dowolnej technologii lub z wykorzystaniem dowolnego mechanizmu pokazywania materiału znanych teraz lub stworzonych w przyszłości, w każdym dowolnym celu, w tym, bez ograniczania, w związku z Konkursem, jego administrowaniem i organizacją, ocenianiem, reklamą, i/lub promocją oraz w związku z promocją, reklamą, nagłośnieniem publicznie i/lub innym wykorzystaniem inicjatywy Picture This Organizatora, lub innej własności Organizatora lub inaczej, bez konieczności dodatkowej zgody lub wynagrodzenia.

 

Zgłoszone Materiały od Zwycięzców z każdej regionalnej części Konkursu bedą wyświetlane i pokazywane na stronie Picture This (https://sites.sonypicturestelevision.com/picturethis/ ).

 

 1. 8.       Zakazy dotyczące Materiału oraz Materiały Stron Trzecich: Uczestnicy Konkursu nie mogą zawrzeć w żadnym ze swoich Materiałów treści lub materiałów niezgodnych z prawem, pornograficznych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, pomawiających, zastraszających lub gróźb, dyskryminujących, nękających, zastraszających, wulgarnych, niecenzuralnych, bluźnierczych, nienawistnych, rasistowskich, kulturalnie bądź etnicznie obraźliwych ani takich, które zachęcają do przestępczego zachowania lub takich które powodują lub potencjalnie powodują powstanie  odpowiedzialności cywilnej lub karnej ani takich, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo, zasady lub regulacje. Każdy uczestnik musi uzyskać zgodę na zawarcie wszelkich materiałów stron trzecich (w tym, bez ograniczenia, nazw firmy, logo, muzyki, nazwy, głosu, obrazu, podobieństwa lub innych elementów oznaczeń jakiejkolwiek strony trzeciej), jakie są zawarte w Materiale konkursowym uczestnika Konkursu.

 

 1. 9.       Zwolnienie z odpowiedzialności: Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością Jednostek Konkursowych w związku z lub przed dowolnym roszczeniem lub podstawą powództwa, w tym, ale bez ograniczenia do poniższego, urazów na osobach, śmierci lub szkód na mieniu lub utraty mienia, wynikających z udziału w Konkursie lub otrzymania lub użycia lub niewłaściwego użycia dowolnej Nagrody.

 

 1. 10.   Zastrzeżenie dotyczące Gwarancji. JEDNOSTKI KONKURSOWE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI, ZAPEWNIEŃ ANI OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, FAKTYCZNYCH LUB PRAWNYCH, W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK NAGRODY, W TYM M.IN. JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 

 1. 11.   Inne zastrzeżenia: Decyzje Organizatora lub jego wyznaczonej Jednostki Konkursowej są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach Konkursu.

 

Jeśli nie określono inaczej w Regulaminie, uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z przystąpieniem do Konkursu i uczestnictwem w  nim.

 

Zwycięzca akceptuje oraz potwierdza  uznaje, że Jednostki Konkursowe nie są zobowiązane do korzystania ze Zgłoszonego Materiału, ani jakiejkolwiek jego części oraz, że Jednostki Konkursowe, według swojego wyłącznego uznania, mają prawo do powstrzymania od się lub zaniechania korzystania ze Zgłoszonego Materiału. Jednostki Konkursowe nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, o ile Jednostki Konkursowe zdecydują się zaniechać jakiegokolwiek korzystania ze swoich praw jakie mają na podstawie niniejszego Regulaminu. Organizator zachowuje prawo do przełożenia, odwołania lub rozszerzenia Konkursu. Organizator zachowuje również prawo do zmiany Regulaminu bez dalszych powiadomień.

 

Jednostki Konkursowe nie są odpowiedzialne za żadną utratę zgłoszeń do Konkursu z powodu jakichkolwiek problemów spowodowanych przez systemy lub dostawców usług internetowych, za zgłoszenia otrzymane po terminie w wyniku opóźnień, przerw, awarii lub przeciążeń usług internetowych. Nieważne są Zgłoszenia do Konkursu, jeśli są one nieczytelne, niedokładne, niekompletne, zniszczone, zniekształcone, zmanipulowane, sfałszowane, nieprawidłowe w jakikolwiek sposób lub inaczej niezgodne z Regulaminem.

 

Organizator zachowuje prawo do zdyskwalifikowania z Konkursu każdego uczestnika, który bezpośrednio lub pośrednio narusza Regulamin lub działa niezgodnie z nim, zostanie uznany za niekwalifikującego się do udziału w Konkursie oraz te osoby, wobec których Organizator uzna, że swoim działaniem lub zaniechaniem szkodzą Jednostkom Konkursowym i/lub wartości, nazwie lub marce Konkursu. Organizator zachowuje prawo do dyskwalifikacji również wszelkich Materiałów i odnośnych uczestników w przypadku możliwości wystąpienia nieautoryzowanego wykorzystania, plagiatu. Jeśli Organizator zdyskwalifikuje jakiegokolwiek uczestnika z powyższych powodów, o takiej dyskwalifikacji Organizator nie ma obowiązku powiadamiać ani podawać informacji z wyprzedzeniem lub po dyskwalifikacji.

                                                                                                                                                   

 

 1. 12.   Odszkodowanie: Każdy uczestnik w pełni zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności każdą z Jednostek Konkursowych za wszelkie roszczenia, szkody, straty, żądania, powództwa, postępowania, koszty/wydatki i/lub odpowiedzialność lub/i zobowiązania będące skutkiem, wynikające z lub związane z lub wobec których twierdzi się, że są skutkiem, wynikły z lub są związane ze (i) Zgłoszonym Materiałem uczestnika, udziałem, próbą udziału lub niezdolnością do udziału w Konkursie; (ii) zgłoszeniem i/lub Korzystaniem przez Strony Jednostek Konkursowych dowolnego Zgłoszonego Materiału (i/lub dowolnej jego części); (iii) nieprzestrzeganiem przez uczestnika dowolnej jednej lub kilku  regulacji Regulaminu lub dowolnego mającego zastosowanie prawa, zasad lub regulacji; (iv) nieuprawnionym użyciem przez uczestnika, odpowiednio jak dotyczy, nazwy/nazwiska, podobieństwa, głosu, produktu pracy, marki, znaku towarowego, logo, patentu, tajemnicy handlowej lub materiału chronionego prawami autorskimi dowolnej osoby lub podmiotu; (v) naruszeniem bądź domniemanym naruszeniem jakiejkolwiek gwarancji, oświadczeń (w tym, bez ograniczeń, wszelkich oświadczeń odnośnie prawa udziału w Konkursie) lub zobowiązania podjętego przez uczestnika w związku z Konkursem; (vi) przyjęciem i/lub użyciem jakiejkolwiek ewentualnej nagrody, (vii) jakimkolwiek prawem lub świadczeniem lub korzyścią przyznanymi przez uczestnika Organizatorowi w związku z Konkursem i/lub

 (viii) zaniedbaniem uczestnika, celowym niewłaściwym postępowaniem, naruszeniem dowolnych mających zastosowanie praw, zasad lub regulacji lub niniejszego Regulaminu, lub naruszeniem przez uczestnika dowolnej własności intelektualnej, prywatności, reklamy lub innych praw strony trzeciej.

 

 1. 13.   Dalsze działanie: Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik wyraża zgodę na podpisanie wszelkiej późniejszej dokumentacji wymaganej przez Organizatora zgodnej z niniejszym Regulaminem. Przyznanie dowolnej Nagrody będzie uwarunkowane podpisaniem przez potencjalnego zwycięzcę i ewentualnie jego/jej osobę towarzyszącą formularza „Odszkodowania i Zwolnienia z Roszczeń” dostarczonego przez Organizatora, który zwolni Jednostki Konkursowe od wszelkiej odpowiedzialności, w zakresie dopuszczonym przez prawo. Niewypełnienie i niepodpisanie jakichkolwiek wymaganych przez Organizatora dokumentów może skutkować dyskwalifikacją i wybraniem innego potencjalnego zwycięzcy.

 

 1. 14.   Ograniczenia odpowiedzialności: Jednostki Konkursowe nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) jakiekolwiek niepoprawne lub nieścisłe informacje, spowodowane przez uczestnika,  błędem drukowania,  lub sprzętem lub oprogramowaniem związanym z Konkursem lub użytym w Konkursie; (2)  jakiekolwiek techniczne awarie, w tym m.in. usterki, przerwy lub rozłączenia linii telefonicznych lub kablowych, sprzętu lub oprogramowania sieciowego, usterki systemów komputerowych, serwerów, dostawców, sprzętu/oprogramowania, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub nieudane, niekompletne, zniekształcone lub opóźnione transmisje komputerowe lub jakikolwiek  kombinacje powyższego , lub inne technologiczne usterki, (3) nieuprawnioną interwencję osób w jakąkolwiek część procesu zgłaszania się do Konkursu lub w sam Konkurs, (4) błędy techniczne lub/i spowodowane działalnością człowieka  mogące wystąpić w procesie organizacji i prowadzenia Konkursu lub procesie przetwarzania zgłoszeń do Konkursu; (5) opóźnioną, zagubioną, nie dającą się  dostarczyć, zniszczoną lub skradzioną pocztę; lub

 (6) jakiekolwiek urazy lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, udziałem uczestnika w Konkursie lub otrzymaniem lub użyciem lub niewłaściwym użyciem dowolnej Nagrody. Jeśli zostanie potwierdzone, że z jakiejkolwiek przyczyny Zgłoszony Materiał lub Formularz Zgłoszenia uczestnika został przez pomyłkę usunięty, zagubiony lub w inny sposób zniszczony lub uszkodzony, jedynym środkiem dostępnym dla uczestnika jest ponowne zgłoszenie do Konkursu, jeśli jest to możliwe. Przyznana zostanie liczba Nagród nie większa niż wskazana w niniejszym Regulaminie.

 

 1. 15.   POLITYKA PRYWATNOŚCI I WARUNKI KORZYSTANIA: BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE KAŻDY UCZESTNIK POTWIERDZA I PRZYZNAJE, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I AKCEPTUJE POLITYKĘ PRYWATNOŚCI STRONY KONKURSU I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY KONKURSU (DOSTĘPNE POPRZEZ HIPERŁĄCZA ZAMIESZCZONE PONIŻEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ KONKURSU). POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: HTTP://WWW.AXN.RO/CONFIDENTIALITATE HTTP://WWW.AXN.PL/POLITYKAPRYWATNOSCI. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: HTTP://WWW.AXN.PL/REGULAMIN. KAŻDY UCZESTNIK PONADTO POTWIERDZA i AKCEPTUJE, ŻE NIEKTÓRE Z JEGO DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE I/LUB UJAWNIONE STRONOM TRZECIM PRZYNAJMNIEJ W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ PRAWO, W TYM M.IN., NA LIŚCIE ZWYCIĘZCÓW.

 

 1. 16.   ARBITRAŻ: BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE KAŻDY UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, WSZELKIE SPORU LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM KONKURSEM (W TYM M.IN. JEGO NAGRODAMI) LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, ICH EGZEKWOWANIE, PODLEGANIE ARBITRAŻOWI LUB INTERPRETACJA, PODLEGAJĄ DO JAMS („JAMS”) W CELU UZYSKANIA OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO ZGODNIE Z PEŁNYMI ZASADAMI I PROCEDURAMI ARBITRAŻOWYMI JAMS, JEŚLI WARTOŚĆ PRZEDMIOT SPORU PRZEKRACZA WARTOŚĆ 250.000 USD (DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) LUB ZGODNIE Z UPROSZCZONYMI ZASADAMI I PROCEDURAMI ARBITRAŻOWYMI JAMS, JEŚLI WARTOŚĆ PRZEDMIOT WYNOSI 250.000 USD (DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) LUB MNIEJ, PRZY CZYM ARBITRAŻ PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W LOS ANGELES, KALIFORNIA, PRZED JEDNYM ARBITREM. ARBITER ZOSTANIE WYBRANY NA DRODZE WZAJEMNEGO POROZUMIENIA STRON LUB, W PRZYPADKU, GDY STRONY NIE MOGĄ DOJŚĆ DO POROZUMIENIA, POPRZEZ WYBRANIE ARBITRA Z LISTY ARBITRÓW DOSTARCZONEJ PRZEZ JAMS. JEŚLI STRONY NADAL NIE BĘDĄ MOGŁY DOJŚĆ DO POROZUMIENIA CO DO OSOBY ARBITRA, ARBITER ZOSTANIE POWOŁANY PRZEZ JAMS. ARBITRAŻ BĘDZIE PROCEDURĄ POUFNĄ, NIEDOSTĘPNĄ DLA OPINII PUBLICZNEJ. ARBITER SPORZĄDZI PISEMNĄ OPINIĘ ZAWIERAJĄCĄ NIEZBĘDNE USTALENIA I WNIOSKI, NA KTÓRYCH OPARTE BĘDZIE ORZECZENIE ARBITRA. STRONY POKRYJĄ WSPÓLNIE, W RÓWNYM STOPNIU OPŁATY ARBITRA ORAZ KOSZTY ARBITRAŻU ORAZ WSZELKIE INNE KOSZTY SZCZEGÓLNE DLA WYSŁUCHANIA ARBITRAŻOWEGO (UZNAJĄC, ŻE KAŻDA STRONA POKRYWA SWÓJ DEPOZYT, KOSZTY SWOICH ŚWIADKÓW, EKSPERTÓW I PRAWNIKÓW ORAZ INNE WYDATKI W TYM SAMYM STOPNIU JAK W SYTUACJI, KIEDY SPRAWA MIAŁABY MIEJSCE W SĄDZIE). BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, ARBITER MOŻE WYMAGAĆ ABY TAKIE KOSZTY POKRYTE ZOSTAŁY W TAKI INNY SPOSÓB, JAKI ARBITER WSKAŻE ZA WYMAGANY, ABY NINIEJSZA KLAUZULA ARBITRAŻOWA BYŁA WYKONALNA NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 

 1. 17.   PRAWO WŁAŚCIWE: Każdy uczestnik potwierdza, że wewnętrzne prawo materialne (w odróżnieniu do zasad wyboru prawa) Kalifornii obowiązujące w odniesieniu do umów zawieranych i wykonywanych w całości w Kalifornii będzie prawem właściwym dla ważności i interpretacji niniejszego  Regulaminu i wszelkich innych podstaw do powództwa i powództw (niezależnie czy w ramach umowy czy deliktu) wynikających z lub będących w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem.

 

 1. 18.   BRAK ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ: KAŻDY UCZESTNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE NIE POSIADA PRAWA DO ZABRONIENIA LUB OGRANICZENIA OPRACOWANIA, PRODUKCJI, REKLAMOWANIA, PROMOCJI, DYSTRYBUCJI LUB/I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ CZY APLIKACJI ORGANIZATORA, ANI ŻADNEGO INNEGO PROJEKTU ORGANIZATORA LUB PROJEKTU JEGO SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH LUB ZALEŻNYCH LUB POWIĄZANYCH LUB STOWARZYSZONYCH.

 

 1. 19.   REGULAMIN/INTERNETOWA LISTA ZWYCIĘZCÓW: W celu dostępu do Regulaminu lub listy z nazwiskami Zwycięzców należy odwiedzić Stronę Konkursu. Lista Zwycięzców  zostanie udostępniona po Finale Konkursu planowanym na dzień 25 października 2016r.

 

 1. 20.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE YOUTUBE: Zgłoszenie do Konkursu musi być zgodne z Wytycznymi dla Społeczności YouTube, które znajdują się pod adresem: http://www.youtube.com/t/community_guidelines oraz https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html (podlegających okresowym zmianom). Zgłoszenia do Konkursu, które nie są zgodne z tymi wytycznymi, zostaną zdyskwalifikowane. YouTube nie jest sponsorem Konkursu, a każdy uczestnik niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie YouTube z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem. 

 

 1. 21.   ORGANIZATOR: AXN EUROPE Ltd (Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, W1F9LU)

 

 1. 22.   WSPÓŁSPONSORZY: American Airlines są oficjalnymi sponsorem lotniczym Konkursu. Proszę odwiedzić stronę internetową www.aa.com. Sony Electronic jest sponsorem technologicznym festiwalu. Proszę odwiedzić stronę internetową: http://www.sony.com/all-electronics.

 

 

 • Wygraj wycieczkę do Hollywood z Festiwalem Picture This!

  Podziel się swoją historią w ramach festiwalu Picture This i wygraj cenne nagrody!

  News
  20 sierpnia 2016